Mondi – veža KAMIR

MONDI – Hasenie veže KAMIR

Autonómny hasiaci systém STOP-FIRE-SAPFIR

Hasiace systémy SAPFIR sú bez údržbové a bez tlakové zariadenia ktoré majú garantovanú životnosť 12 rokov. Konkrétne ak sa nachádza systém hasenia na takomto vysokom objekte, kde 24 hodín denne vystavený mrazu, vetru, daždu a v lete vysokým teplotám, je potrebné 1 krát za ž mesiacov prísť fyzicky skontrolovať funkčnosť zariadenia. Či nedošlo k mechanickému poškodeniu hasiacich modulov, teplotných senzorov alebo káblových liniek. Pri servisnej kontorle sa samostatne skontroluje každé teplotné čidlo a každý hasiaci modul. Aj po uplinutí 12 ročnej záruky sa budú vykonávať pravidelné servisné kontroly. Vždy po každej servisnej kontrole bude zapísaný stav = funkčnosť každého hasiaceho modulu. Ak budú aj po 12 rokov funkčné, na ďalších 6 mesiacov bude povolené ich fungovanie v systéme hasenia Veže KAMIR.

Dňa 23.10.2022namontovaný plne funkčný automatický systém hasenia veže Kamir

Systém autonómneho hasenia Sapfir sa skladá z viacerých samostatných zón hasenia. Každá zóna hasenia je zložená s Teplotného senzora TPS-01TC-73 + 1 alebo viac MPH hasiacich modulov.

Veža Kamir je trochu odlišná od veže Superbatch. Tu je rozdiel v inštalácii veľkého hasiaceho dela ktoré je umiestnené zboku pod pásom a zabezpečuje vnútorné hasenie vrchnej aj spodnej časti pásu (hašení pasu KA horní část – trubka) s hlavným hasiacim účinkom na hasenie najväčšej kope pilín ktorá sa permanentne hromadí pod pásom na konci dopravníka.

Zóna hasenia č.1 = Hasiace delo MPH-24T + 2x TPS-01TC-73 + 2x MPH-5T

Na hornej fotografii je umiestnenie veľkého hasiaceho dela MPH-24T o kapacite 250 m3 hasenia ktoré je napojené na samostatné teplotné čidlo pod pásom. Je určené na aktiváciu hasenia v tomto priestore, zároveň je ale do série zapojené ďalšie teplotné čidlo TPS-01TC-73 ktoré je sériovo napojené na dva protiľahlé hasiace moduly MPH-5T. Tieto hasiace moduly sa súčasne aktivujú spolu s hasiacim delom ak vznikne požiar pod pásom a ich celková kombinovaná kapacita hasenia je 450 m3!

Pred inštaláciou hasiacich modulov bolo nutné lopatou kompletne vyhádzať súvislú vrstvu pilín ktorá siahala, až po hornú hranu nosníka kde je umiestnený centrálny teplotný senzor TPS-01TC-73.

 

Preto padlo rozhodnutie zmeniť vonkajšie bočné umiestnenie Hasiaceho dela na vnútorné hasenie. Sila tlaku hasenia dokáže rozbiť súvislú veľkú kopu pilín ktorá sa tam nachádzala a zároveň na bočných paneloch naproti sebe umiestnené dva hasiace moduly 2x MPH-5T vytvoria hasiacu stenu (365° hasenie) a uzavrú výstrel trosiek do vnútra, čím znásobia efekt hasenia a súčasne znížia riziko rozstrelu horiacich čiastok z veže dole do okolia.

Zóna č.2 = Hasiaci modul MPH-5T + senzor TPS-01TC-73

 

Na obrázku vidíte umiestnenie hasiaceho modulu MPH-5T s napojeným teplotným senzoromTPS-01TC-73

 

Kapacita tohto hasenia je 100 m3 a spúšťa sa automaticky po prekročení teploty 73°C po dobu dlhšiu ako 10 sekúnd. Ak by došlo k zahoreniu hlavného valca, vygeneruje sa tu teplota cez 100°C v priebehu pár sekúnd. Ak teplota neklesne dôjde k automatickému haseniu v tejto zóne a tým sa eliminuje požiar hneď pri jeho vzniku. Efektívna zóna hasenia má polomer kruhu 5m/365°.

Zóna č.3 = 2x Hasiaci modul MPH-5T + senzor TPS-01TC-73

 

Na vrchnej časti medzi dvomi valcami dopravníkov sú naproti sebe umiestnené 2 kusy hasiacich modulov MPH-5T s centrálnym teplotným senzorom TPS-01TC-73. Jedná sa opäť o samostatnú hasiacu zónu ktorá je nezávislá od ďalších zón hasenia. Ak dôjde k zadretiu ložiska a vzniku požiaru, senzor je umiestnený v strede medzi oboma pásmi. Tým je zabezpečená včasná aktivácia hasenia súčasne oboch MPH o celkovej kapacite 200 m3.

Zóna č.4 = 1x vľavo malé hasiace delo MPH-10st + senzor TPS-01TC-73

Zóna č.5 = 1x v pravo malé hasiace delo MPH-10st + senzor TPS-01TC-73

 

Na vrchnej časti vľavo je umiestnené 1 delo + teplotný senzor, rovnako vpravo zrkadlovo umiestnenie systému hasenia. Každá strana má hasenie samostatné, súvisí to s umiestnením krytov vrchnej časti dopravníku. V druhej polovici smerom ku koncu dopravníku sú umiestnené teplotné senzory vľavo a v pravo. Ak by vznikol požiar dole tak intenzívny, že by plamene pohltili pilinový prach aj hore pod pásom. Je tu 2x samostatné hasenie na celú dĺžku pásu. Každé delo má kapacitu hasenia 240 m3, čo v kombinácii robí celkovú kapacitu hasenia 480 m3. Každý senzor TPS-01TC-73 má vlastnú alarmovú linku ktorá je napojená na maják + GSM modul ktorý v prípade hasenia pošle alarmovú sms správu na mobilný telefón 6 čísel. Hasiace zóny 1-5 sú generované v sms správe ako hasenie pásu (hašení pasu KA horní část – trubka). Zóna č.6 a č.7 budú generované ako hasenie vrch (hašení pasu KA horní část – věž).

Zóna č.6 = 1x vľavo MPH-2,8T + MPH-065T +senzor TPS-01TC-73 hašení pasu KA horní část – věž

Zóna č.7 = 1x v pravo MPH-2,8T + MPH-065T +senzor TPS-01TC-73 hašení pasu KA horní část – věž

 

Tieto dve zóny hasenia budú na GSM module generované ako hasenie Veža hore. GSM modul umožňuje zasielať alarmy na dva samostatné vstupy. Preto zóny č.1 – 5 budú pod jedným vstupom, hasenie pásu (hašení pasu KA horní část – trubka).

Na vrchnej časti veže sú namontované 2x hasiace moduly MPH-2,8T s hasením do vnútra medzi ložiská hlavného pásu = hriadeľ. Celú vežu som dôkladne fyzicky skontroloval, prikladám aj fotografie z vnútra dopravníkovej veže. Na základe tejto dôkladnej prehliadky som navrhol správne umiestenie všetkých hasiacich modulov ako aj teplotných senzorov ktoré spúšťajú v kritických zónach hasenie. Konkrétne hore na veži sú dve samostatné zóny. Ľavá strana obsahuje 1x MPH-2,8T z hasením do vnútra + MPH-065T z hasením vonkajšej hriadele kde v minulosti došlo k požiaru. Hasiaci MPH-065T modul som posunul zvislo hore poza nosník. Čím sa zjednodušila práca údržby, nebolo nutné rezať dieru do železného krytu a zároveň sme využili otvorenú vrchnú časť aj ideálny spôsob hasenia. Modul nezavadzia a má ideálnu vzdialenosť na 100% hasenie. Oba hasiace moduly sú spojené do vnútra umiestneným teplotným senzorom TPS-01TC-73 ktorý je umiestnený tak aby teplotne pokryl vnútornú aj vonkajšiu čast a tým ak začne požiar vonku alebo vo vnútri, bude maximálne opozdenie 15 – 20 sekúnd.

Celková kapacita vnútorného hasenia 2x MPH-2,8T je 130 m3.

 

 

Počas inštalácie hasenia sme rozobrali gumené kryty na hriadeli kde v minulosti došlo k požiaru. Celý vnútorný priestor bol vyplnený pilinami a jemným utlačeným prachom z dreva. Toto vytvára fyzické trenie ktoré nakoniec spôsobuje požiar. Preto som na každodennej porade z vedením Mondi som na to upozornil a navrhol som nedávať tam tú gumenú zásteru. Tá pôsobí ako zarážka za ktorou sa hromadí drevený odpad a to nakoniec vyústi k požiaru.

 

Priložené fotografie to celé mapujú:

Samotné hasiace moduly ani teplotné čidlo nespotrebovávajú žiadnu el. Energiu. Hasiace moduly neobsahujú žiaden vnútorný tlak počas celej garantovanej životnosti systému hasenia = 12 rokov. Preto na ich prevádzku nie sú potrebné žiadne tlakové skúšky a samotný prášok netvrdne ani po 12 rokoch v hasiacom module.

 

Jediný spôsob kontroly spočíva v mechanickej kontrole, či došlo k manuálnemu poškodeniu hasiacich modulov alebo teplotného senzoru. Každých 6 mesiacov sa vykonáva fyzická kontrola funkčnosti káblových liniek (kontrola odporu), magnetická kontrola alarmovej linky Teplotného senzora + meranie Ohmov generátora studených plynov v hasiacom module. Každých 6 mesiacov sa vykoná servisná kontrola kde sa skontroluje funkčnosť celého hasiaceho systému.

 

Systém hasenia bol kompletne aktivovaný do automatického módu hasenia.