Automatické hasenie STOP-FIRE-SAPFIR = GALVANIZOVŇA

Celkový počet hasiacich diel: 15 kusov MPH-10st
Celkový počet hasiacich modulov elektro rozvodných skríň: 15x MPH-065
Celkový počet manuálnych hasiacich granátov: 4x MPH-5

Dňa 30.3.2024 – namontovaný plne funkčný automatický systém hasenia
Systém autonómneho hasenia Sapfir sa skladá z viacerých samostatných zón hasenia. Každá
zóna hasenia je zložená z teplotného senzora TPS-01TC-93 (TPS-01TC-110) + 1 alebo viac MPH hasiacich modulov. Hasiace systémy sa delia na stropné hasenie pomocou malých hasiacich diel MPH-10st ktoré sú umiestnené zhora tak aby pokrývali hasiacu plochu jednotlivých zón hasenia požiaru. Samostatnou kategóriou hasenia sú elektrické rozvodné skrine kde sú umiestnené hasiace systémy MPH-065 + samostatný teplotný senzor. Veľké rozvodné skrine majú minimálne 2 hasiace moduly MPH-065 a senzor. Veľká rozvodná skriňa je vybavená tromi kusmi hasiacich modulov a dvoma senzormi tak, aby bol celkový objem plne uhasený.
Systém autonómneho hasenia Sapfir sa skladá z viacerých samostatných zón hasenia.
Teplotný senzor TPS-01TC-93 je generátor el. impulzu (0,5 A) ktorý pri aktivácii teplotného citlivého prvku (po prekročení 93°C) vytvorí elektrický impulz na aktiváciu 1 – 6 hasiacich modulov MPH, no zároveň zopne aj paralelnú poplachovú linku ktorá spustí alarm + vyšle signál GMS modulu ktorý následne zašle sms alarmové správy na všetky určené mobilné čísla.
Systém hasenia STOP-FIRE-SAPFIR je plne autonómny. Funguje bez ľudského zásahu, iba v prípade požiaru a bez nutnosti napojenia na el. prúd. Garantovaná funkčnosť systému je 12 rokov pri dodržaní pravidelných 6 mesačných kontrolných servisov. Kedy sa fyzicky kontroluje funkčnosť teplotných senzorov TPS, funkčnosť hasiacich modulov MPH ako i káblové linky na spúšťanie hasenia a aj káblové linky na alarm. Rovnako sa kontroluje funkčnosť GSM modulu a celej alarmovej sústavy (zvuková a svetelná signalizácia). K tomu sa vykonávajú pri servise simulované falošné alarmy požiaru. Ak pri kontrole systému nie je zistená fyzická závada (manuálne poškodený kábel, TPS alebo MPH) a systém je plne funkčný. Je podpísaná servisná kontrola a predĺženie záruky a funkčnosti systému hasenia do ďalšej servisnej kontroly o ďalších 6 mesiacov. Teoreticky je možné aj po 12 rokoch po preverení funkčnosti systém hasenia individuálne predĺžiť záruku funkčnosti jednotlivých hasiacich modulov alebo teplotných senzorov. Ak počas garantovanej funkčnosti systému (12 rokov) bude zistená závada TPS alebo MPH, ktorá nie je spôsobená fyzickým poškodením (manuálne poškodenie). Bude dané zariadenie vymenené za plne funkčné bezplatne. Pre ilustráciu prikladám SMS alarmy a SMS diagnostiku hlásenia po nainštalovaní GSM modulu a jeho následnej viac násobnej kontroly funkčnosti Teplotných senzor cez kontrolnú alarmovú linku. Vrchná IP skrinka obsahuje GSM modul a integrovaný poplachový systém z vlastným zdrojom el. energie. V spodnej skrinke je umiestnený manuálny spúšťač hasenia TPS-01-M, ktorý slúži ako záloha. Ak by sa nespustilo včas automatické hasenie ľavej rady (5x MPH-10st) galvanizačných vaní, vie obsluha potiahnutím poistky a manuálne aktivovať hasenie celej rady naraz. Slúži to ako včasné manuálne aktivovanie hasenia kritickej časti linky ktorá v minulosti zhorela.

Zóna stropného hasenia = Hasiaci modul MPH-10st + senzor TPS-01TC-93-110

 

Celkovo je umiestnených 15 kusov hasiacich modulov MPH-10st s jedným alebo v kombinácii viac teplotných senzorov TPS-01TC-93-110. Jedná sa o kombináciu prekrývania sa hasiacich zón kde sa aktivuje iba jedno hasiace delo, alebo v kombinácii s náprotivným hasiacim delom. Systém je navrhnutý tak aby hasil naproti sebe z dvoch strán a tým úplne uhasil ložisko požiaru. Hasiace zóny sú od seba nezávislé, čím v prípade včasného uhasenia požiaru v danej zóne, nie je potrebné hasiť v iných zónach. Tým je zabezpečená včasná aktivácia hasenia jedného, dvoch alebo súčasne všetkých hasiacich diel MPH o celkovej kapacite 80m2/ 240m3.

 

Ak by došlo k výbuchu a požiaru v celom priestore súčasne, aktivovali by sa naraz všetky teplotné senzory a naraz by aktivovali všetky hasiace delá. Celková kapacita hasenia je 1200 m2/3600 m3!

Tu nájdete video na test hasenia MPH – 10st:

Tento projekt hasenia bol EXTRÉMNE fyzicky náročný a extrémne NEBEZPEČNÝ!

Celkové montážne práce sa mohli vykonávať IBA cez víkendy, kedy je celá linka vypnutá a všetky automatické plošiny sú zastavené. Celkové práce boli vykonané dvojicou technikoch z dôvodu postupnej výstavby celej výrobnej linky po nedávnom masívnom požiari. Kedy celá budova zhorela a znovu sa musela vybudovať nová výrobná linka. Museli sme prv vymyslieť ako umiestniť hasiace delá tak, aby neprekážali automatickým pohyblivým plošinám. Aby automatické plošiny nezavadzali svojou polohou pri hasení a rovnako aby celý systém hasenia (káble, hasiace moduly) nezavadzali pri údržbe celej výrobnej linky. Potom bolo nutné vymyslieť konštrukcie pomocou ktorých sa hasiace delá umiestnia na najvyšší dostupný bod, tak aby efektivita hasenia bola s čo najvyššou účinnosťou = plochou hasenia.

Iba dvaja technici boli ochotný sa pohybovať nad vaňami s rôznymi druhmi kyseliny a lúhov, s ktorých sa uvoľňovali jedovaté výpary. Nakoľko sa nedali použiť vysokozdvižné plošiny, muselo sa pohybovať iba po rebríkoch a po železných konštrukciách cca 15m nad zemou!

 

STOP-FIRE-SAPFIR tým robí projekty hasenia ktoré konkurencia hovorí, že sa to nedá urobiť. My nepoznáme slovo NEDÁ SA, my poznáme iba slovo DÁ SA! Na výrobu konštrukcií boli použité vysoko pevnostné železné komponenty Wurth (iba cena materiálu bola viac ako 1 000 €). Preto ak si budete pozerať túto dokumentáciu/prezentáciu a budete uvažovať nad cenou. Systém hasenia tvorí jednú časť ceny projektu, ďalšou časťou sú doprava, materiál a stovky – km káblov a rôznych krytov (chráničky káblov, IP skrinky a mnoho ďalších). Celkový čas inštalácie bol 8 dní prác.

Zóna hasenia elektrických rozvodných skríň = malý hasiaci modul MPH-065 + senzor TPS-01TC-93

 

Elektrické rozvodné skrine sú vybavené jedným alebo viacerými hasiacimi modulmi MPH-065 v kombinácii s jedným, alebo viacerými teplotnými senzormi. Každý hasiaci modul MPH-065 má kapacitu hasenia 1,2 m2/2,4 m3, čo robí v kombinácii troch celkovú kapacitu hasenia 3,6 m2/7,2 m3. Každý senzor TPS-01TC-93 má vlastnú alarmovú linku ktorá je napojená na maják + GSM modul ktorý v prípade hasenia pošle alarmovú sms správu na mobilný telefón 6 čísel.

Tu nájdete video na test hasenia MPH – 065
Tu nájdete video na test alarmu systému hasenia elektro rozvodných skríň:

Tu nájdete odkaz na testy hasenia MPH-5M

Pre pokrytie prípadného požiaru pod nádržami s vodou/kyselinou sú určené 4 kusy manuálneho hasiaceho systému = ručný granát hasenia MPH-5. Manuálne hasiace systémy MPH-5 sú strategicky rozmiestnené s každej strany aby v prípade požiaru s akejkoľvek strany bolo možné okamžite zobrať hasiaci modul zo stojanu na stene, odistiť poistku a hodiť ho do miesta požiaru. Po hodení sa hasiaci systém automaticky spustí po 5 sekundách od aktivácie a spustí 360° hasenie okolo seba s celkovým objem 78 m2/100 m3! Celkový objem všetkých 4 hasiacich modulov s rezervou postačuje na uhasenie požiaru pod vaňami.

Dňa 30.03.2024

Bol odovzdaný automatický systém hasenia Galvanizovne a hasenie elektro rozvodných skríň.

Objednávateľ podpisom preberacieho protokolu prevzal dielo do užívania.

 

Záruka 24 mesiacov na celý systém začína platiť odo dňa odovzdania systému do užívania. Každých 6 mesiacov prebehne fyzická kontrola celého systému        STOP-FIRE-SAPFIR. Garantovaná životnosť hasiacich systémov Sapfir je 12 rokov v prípade, ak sa budú vykonávať pravidelné 6 mesačné kontroly systému. A ak nebude zistené manuálne poškodenie hasiacich systémov.